Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA 

Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy Joanna Blicharska

Krzak 91

22-413 Nielisz

 

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona Karta Zgłoszenia. 

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu i zwolnienie z opłat czesnego może nastąpić tylko z ważnych powodów  (np. długa choroba dziecka) Sprawy te będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora Przedszkola.

4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Ze względu na dobro dziecka i bezpieczeństwo innych dzieci, dziecko chore należy zatrzymać w domu. 

5. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka w przypadku stwierdzenia ewidentnych objawów chorobowych.

6. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom. 

7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola. 

8. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. 

9. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.

10. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 45. 

11. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 16.30 (od poniedziałku do piątku). 

12. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekroczyć czasu ustalonego w abonamencie. 

14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

15. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

16. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci.  Śniadania i podwieczorki wliczone są w czesne. Stawka za obiady opłacana jest przez rodziców wg kwoty podanej w aktualnym Cenniku dostępnym w biurze Przedszkola i na stronie internetowej. W przypadku gdy dziecko jest nieobecne, spóźni się na posiłek lub zostanie zabrane wcześniej z Przedszkola stawka za śniadanie i podwieczorek nie zostanie odliczona od czesnego. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 20:00 dnia poprzediego opłata za obiad nie zostanie naliczona.  

 17. Odpłatność za przedszkole należy wpłacać do 10 - go każdego miesiąca, w przypadku braku opłaty do końca miesiąca dziecko zostanie zawieszone w możliwości uczęszczania do Przedszkola (indywidualny termin płatności tylko w uzasadnionych przypadkach ustala Dyrektor Przedszkola). 

18. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
- powtarzalnego pozostawiania dziecka powyżej czasu ustalonego w abonamencie oraz braku uiszczenia opłaty za godziny dodatkowe ustalone w aktualnym Cenniku
 -pozostawiania dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
- nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy
- rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola
  
19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone 
do przedszkola.

20. W przedszkolu dziecko ma obowiązek chodzić w obuwiu zmiennym na miękkiej gumowej podeszwie (obuwie na śliskiej podeszwie jest niedopuszczalne). Obuwie zmienne dostarczane jest przez rodziców.

21. Do Przedszkola nie należy dawać dziecku zabawek (z wyjątkiem wyznaczonego dnia) i słodyczy (z wyjątkiem dnia urodzin).

22. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia szczoteczek do zębów (wymiana w miarę zużycia), pasty do zębów, chusteczek w ilości wystarczającej do zachowania higieny dziecka.

23. Rodzice zobowiązani są do utrzymywania porządku w szafkach osobistych swoich dziedzi. W szafkach osobistych niedopuszczalne jest przechowywanie produktów żywnościowych. 

24. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora Przedszkola. Termin wypowiedzenia zgodny z warunkami zawartej Umowy

25. Rodzice lub opiekunowie upoważnieni pisemnie są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

26. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola.

27. Rodzice lub opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi przyprowadzając dziecko do sali zajęć. W przeciwnym wypadku nauczyciel przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

28. Do przedszkola przychodzi dziecko czyste i schludnie ubrane.

29. Sprawy dotyczące dzieci i Przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie lub ustnie w biurze Przedszkola.

30. Informacje o życiu przedszkola umieszczone są na tablicy dla rodziców oraz stronie internetowej.

31. Rodzice powinni brać czynny udział w życiu Przedszkola, interesować się zajęciami i zachowaniem dziecka w Przedszkolu, omawiać te sprawy z nauczycielkami i dyrekcją, ulepszać sposoby wychowania dzieci w domu ściśle współpracując z Przedszkolem.
Rodzice mogą ofiarować własną pracę i pomoc na rzecz Przedszkola.

32. Sprawy nieuregulowane powyższym Regulaminem będą rozpatrywane przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.


Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa. 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem